VMP

Eduardo Martinez (emartine@arrakis.es)
Tue, 17 Sep 1996 19:50:51 +0200

Hello.

Does third-party patches support VMP protocol ?

Saludos, Eduardo.